۶ روش تدریس موثر ریاضی

هدف نهایی آموزش ریاضی به‌ دانش‌آموزان کمک به درک مطلب، کاربرد مهارت‌ها در عمل و یادآوری مفاهیم در آینده است. مطمئنا فایده‌‌ای ندارد اگر دانش‌آموز یک فرمول یا یک مفهوم ...